صفحه ۲۰۰

"بر امام چیزی بیشتر از جزیه نیست، اگر بخواهد آن را بر افراد آنان قرار می‎دهد و بر اموالشان چیزی نیست، و اگر بخواهد بر اموالشان قرار می‎دهد و بر افرادشان چیزی نیست. عرض کردم آیا این خمس است ؟ فرمود: این چیزی است که پیامبرخدا(ص) با آنان مصالحه کرد."ر. ک . کتاب الزکاة استاد دام ظله ‏125/1 و صفحات بعد از آن. پیش از این گفتیم که مراد از خمس در اینجا همان زکات دو برابر شده است، پس اگر در قرارداد ذمه شرط شده باشد می‎توان آن را مطالبه کرد، و در حقیقت به عنوان جزیه است، مانند آنچه عمر بر بنی تغلب که از پرداخت جزیه سرانه سر باز زدند قرار داد.

و ظاهرا از همین قبیل است قرار دادن پیامبراکرم (ص) یک دهم و یک بیستم را بر اهل خیبر پس از آنکه زمینهای خود را به آن حضرت واگذار کردند (و آن حضرت برای کشت و کار زمینها را در اختیار آنان قرار داد). همان گونه که صحیحه صفوان و بزنطی و نیز خبر بزنطی بر آن دلالت داشت.ففی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر7 فی أهل الجزیة یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لا. (وسائل ‏115/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 4.)

4 - در معاهده پیامبر(ص) با نصارای نجران آمده است: به نام خداوند بخشنده مهربان. این قراردادی است مابین محمد فرستاده خدا(ص) با اهل نجران: هر میوه و هر زرد و سفید (طلا و نقره) و هر برده را برای آنان وانهاد با این شرط که در هر سال دو هزار حله از حله های اواقی بپردازند؛ در ماه رجب هزار حله و در ماه صفر هزار حله.عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا أخذت الجزیة من أهل الکتاب فلیس علی أموالهم و مواشیهم شئ بعدها." (وسائل ‏116/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 7) .

ناوبری کتاب