صفحه ۱۹۹

مطلب هفتم: عدم دریافت چیزی بجز جزیه و آنچه در قرارداد شرط شده از اهل ذمه

ظاهرا مالیات اهل ذمه منحصر است از نظر کمیت و کیفیت به همان جزیه و چیزهایی که در قرارداد آمده است، و به جز آن پرداخت چیزی بر آنان واجب نیست.

بلکه آنچه از روایات و فتاوای فقها آشکار می‎شود این است که زکات نیز از آنان ساقط است. اگر چه ما قائل به این شدیم که کفار نیز مکلف به فروعند. همان گونه که در کتاب زکات به پژوهش پیرامون این مسأله پرداختیم.عن أسلم: "أن عمر بن الخطاب ضرب الجزیة علی أهل الذهب أربعة دنانیر، و علی أهل الورق أربعین درهما، و مع ذلک أرزاق المسلمین و ضیافة ثلاثة أیام." (سنن بیهقی ‏196/9، کتاب الجزیة، باب الضیافة فی الصلح) .

[ برخی از روایات و دیدگاههای فقها در مسأله ]

1 - در صحیحه محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) در مورد اهل جزیه آمده است که از اموال و چارپایان آنها آیا چیزی بجز جزیه دریافت می‎شود؟ حضرت فرمود: نه.عن الاءحنف بن قیس: "أن عمر بن خطاب کان یشترط علی أهل الذمة ضیافة یوم و لیلة و أن یصلحوا قناطر، و ان قتل بینهم قتیل فعلیهم دیته." (سنن بیهقی، ‏196/9، کتاب الجزیة، باب الضیافة فی الصلح) .

2 - در مقنعه از محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) آمده است که فرمود: اگر از اهل کتاب جزیه گرفته شود دیگر بر اموال و چارپایان آنها چیزی نیست.احکام السلطانیة 144/. ظاهرا دو روایت فوق یک روایت است و دومی هم مضمون و نقل به معنای اولی است، همان گونه که سیره فقها در کتابهای فقهی بدین گونه است.

و ظاهر آن این است که آنان نباید زکات بپردازند، مگر آنکه گفته شود آنها دلالت بر نفی زکات غلات ندارند، زیرا اموال که در روایت آمده ظهور در طلا و نقره دارد.

3 - در صحیحه محمد بن مسلم که پیش از این خوانده شد از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

ناوبری کتاب