صفحه ۱۹۷

از مهمان وجود نداشته باشد، به گونه ای که می‎توان شخصی را مجبور به پذیرایی از مهمان کرد.

ولی التزام به این مسأله به ویژه نسبت به مسلمان مشکل است.

4 - باز در همان کتاب به سند خود از ابی سعید [خدری ] روایت است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود: "حق مهمانی سه روز است و زیادتر از آن صدقه است".ان النبی (ص) ضرب علی نصاری ایلة ثلاثماءة دینار کل سنة، و أن یضیفوا من مر بهم من المسلمین ثلاثا و ان لایغشوا مسلما. (سنن بیهقی ‏195/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة) . مانند این روایت به سند خود از ابوهریره از آن حضرت (ص) روایت شده است.

5 - در قرب الاسناد، از مسعدة بن زیاد، از جعفر، از پدرش روایت شده که گفت: پیامبرخدا(ص) مهمان شدن به اهل ذمه تا سه روز را دستور فرمودند."عن عقبة بن عامر قال: قلنا: یا رسول الله، انک تبعثنا فننزل بقوم فلایقروننا فماتری ؟ فقال رسول الله(ص): "ان نزلتم بقوم فأمروا لکم بما ینبغی للضیف فاقبلوا، فأن لم یفعلوا فخذوا منهم حق الضیف الذی ینبغی لهم".(سنن بیهقی ‏197/9، کتاب الجزیة، باب ما جاء فی ضیافة من نزل به) .

6 - باز در همان کتاب، از ابی البختری، از جعفر بن محمد، از پدرش روایت شده که گفت: "مسلمانان بر اهل ذمه در سفرها و کارهایشان وارد می‎شوند، و مسلمان بر مسلمان مگر با اجازه او وارد نمی شود."عن أبی کریمة سمع النبی (ص) یقول: "لیلة الضیف حق علی کل مسلم. من أصبح الضیف بفنائه فهو علیه حق، أوقال: دین، ان شاء اقتضاه و ان شاء ترکه." (سنن بیهقی ‏197/9، کتاب الجزیة، باب ما جاء فی ضیافة من نزل به) .

7 - در سنن بیهقی نیز به سند خود از اسلم نقل شده که گفت: "عمر بن خطاب جزیه را بر شهرهایی که با طلا معامله می‎کردند چهار دینار و بر شهرهایی که با ورق [پول نقره ] معامله می‎کردند چهل درهم قرار داد. و تهیه ارزاق مسلمانان و میهمانی سه روزه آنان را بر آنان شرط کرد."عن أبی سعید أن النبی (ص) قال: "حق الضیافة ثلاثة أیام، فمازاد علی ذلک فهو صدقة ." (سنن بیهقی ‏197/9، کتاب الجزیة، باب ما جاء فی الضیافة ثلاثه.)

8 - باز در همان کتاب به سند خود از احنف بن قیس نقل شده که گفت: "عمر بن خطاب بر اهل ذمه میهمانی یک روز و یک شب را شرط می‎کرد و اینکه

ناوبری کتاب