صفحه ۱۹۶

[روایات جواز اشتراط میهمانی ]:

1 - در سنن بیهقی به سند خود از ابی الحویرث آمده است: "پیامبرخدا(ص) بر نصارای ایله در هر سال سیصد دینار قرار داد و نیز با آنان شرط کرد که هر یک از مسلمانان را که از مناطق آنان عبور می‎کند سه روز میهمان کنند، و به هیچ مسلمانی خیانت نکنند".مسالک ‏158/1.

2 - باز در همان کتاب به سند خود از عقبة بن عامر آمده است که گفت: گفتیم: "ای پیامبرخدا، شما ما را می‎فرستید به سوی مردمی که ما را نمی پذیرند، ما چه کنیم ؟ پیامبرخدا(ص) فرمود: اگر شما بر مردمی فرود آمدید و آنان از شما همچون میهمان پذیرایی کردند از آنان بپذیرید، و اگر وظیفه خود را انجام ندادند حقی را که باید نسبت به میهمان روا دارند از آنان بگیرید." این روایت را بخاری و مسلم نیز روایت کرده اند.تذکره ‏441/1.

3 - باز در همان کتاب به سند خود از ابی کریمه روایت شده که گفت: از پیامبرخدا(ص) شنیده شد که می‎فرمود: "یک شب میهمانی حقی است بر هر مسلمانی، هر که مهمان بر خانه او پا نهد حقی است بر گردن او - یا فرمود: دینی است بر گردن او - اگر خواست آن را ادا می‎کند، اگر خواست آن را وا می‎نهد".منتهی ‏966/2. ظاهر این دو روایت این است که وارد شدن به منزل کسی و مهمان شدن بر وی حقی را بر صاحب خانه اگر چه مسلمان باشد ایجاد می‎کند.حتی در شرایطی که شرطی برای پذیرایی

ناوبری کتاب