صفحه ۱۸۴

بر افرادشان چیزی نیست."شرایع ‏328/1 (چاپ دیگر251/). ظاهرا مرجع ضمیر در این روایت [ از او پرسیدم... ] به قرینه روایت پیشین آن در کافی، امام صادق (ع) است. علاوه بر اینکه فقیهی مانند محمد بن مسلم از غیر امام (ع) روایت نقل نمی کند.

و سیاق این روایت اگرچه در ابتدای نظر عدم جواز جمع بین جزیه بر اراضی و افراد است ولی چون جزیه بر اساس قرارداد ذمه منعقد می‎شود، شاید مراد این باشد که پس از آنکه قرارداد ذمه بر یکی از اینها منعقد گردید دیگر تخلف از آن جایز نیست، و این منافات با آن ندارد که به هنگام عقد قرارداد بر هر دوی آنها توافق شود.

مراد از کلمه "گرفتن - اخذ" در متن روایت به معنی گنجاندن آن در متن قرارداد است نه وصول خارجی آن، مانند واژه "اعطاء" در آیه شریفه (حتی یعطوا الجزیة) که به معنی پذیرش اعطای آن است.

2 - در صحیحه دیگری از وی [محمد بن مسلم ] آمده است که گفت: "به امام صادق (ع) عرض کردم: آیا ملاحظه می‎فرمایید که اینان از زمینهای جزیه خمس می‎گیرند و از دهقانها جزیه سرانه دریافت می‎کنند، آیا در این مورد بر آنان چیزی مشخص نیست ؟ حضرت فرمود: آنچه خود پذیرفته اند بر آنان است، و برای امام چیزی بیشتر از جزیه نیست، اگر امام بخواهد به صورت سرانه دریافت می‎کند و بر اموالشان چیزی نیست، و اگر بخواهد از اموالشان دریافت می‎کند و بر سرانه آنان چیزی نیست. گفتم: آیا این خمس است ؟ فرمود: این چیزی است که پیامبرخدا(ص) بر آن با آنان مصالحه فرمود."جواهر ‏249/21.

ناوبری کتاب