صفحه ۱۸۰

طلا در دست می‎کنند بر هر مرد آنان هشتاد و چهار درهم و بر طبقه متوسط و تجار آنان برای هر مرد بیست و چهار درهم و بر افراد فرودست و تهیدست آنان دوازده درهم قرار دهم. گفت: من آنها را گردآوری کردم به هجده میلیون درهم در یک سال رسید."و فیه أیضا بسنده عن أبی الحویرث: أن النبی (ص) ضرب علی نصرانی بمکة یقال له موهب دینارا کل سنة . و أن النبی (ص) ضرب علی نصاری أیلة ثلاثماءة دینار کل سنة . قال: و أخبرنا ابراهیم، أنباء اسحاق بن عبدالله أنهم کانوا ثلاثماءة فضرب علیهم النبی (ص) یومئذ ثلاثماءة دینار کل سنة . (سنن بیهقی ‏195/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة). مانند این روایت را بلاذری در فتوح البلدان آورده است.و فیه ایضا بسنده عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله(ص) أهل نجران علی ألفی حلة : النصف فی صفر و النصف فی رجب یؤدونها الی المسلمین، و عاریة ثلاثین درعا و ثلاثین فرسا و ثلاثین بعیرا و ثلاثین من کل صنف من أصناف السلاح یغزون بها، المسلمون ضامنون لها حتی یردوها علیهم ان کان بالیمن کید. (سنن بیهقی ‏195/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة) .

در کتاب وسائل آمده است: "این روایت را شیخ چنین حمل کرده که این نظر مصلحتی آن حضرت در این زمینه بوده است و مصلحت نیز می‎تواند به کمتر یا زیادتر از آن بر اساس آنچه امام مصلحت بداند دگرگونی یابد. شیخ مفید و دیگران هم همین نظر را ابراز داشته اند."

7 - باز در همان کتاب، از مفید در مقنعه، از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده است که: "آن حضرت بر ثروتمندانشان چهل و هشت درهم، و بر طبقه متوسط آنان بیست و چهار درهم، و بر فرودستانشان دوازده درهم قرار داد. و پیش از او نیز عمر بن خطاب بر اساس مشورت با آن حضرت (ع) به همین گونه عمل کرد."الام ‏101/4.

ناوبری کتاب