صفحه ۱۷۴

پرداخت گرفته است. اما آیه شریفه چیزی بیشتر از این را نمی رساند که در حال پرداخت جزیه باید اظهار کوچکی داشته باشند، و ظاهر آن این است که این دو مقارن یکدیگرند و در حال پرداخت باید انقیاد و تسلیم خود را در برابر حکومت اسلامی ابراز دارند.

4 - در کتاب شرایع آمده است: "دوم در اندازه جزیه است، و اندازه ای برای آن معین نشده است، بلکه مقدار آن به هر اندازه است که امام مصلحت بداند. و آنچه علی (ع) مقرر فرمود متناسب با اقتضای مصلحتی بود که در آن ایام وجود داشت. و در صورتی که اقتضایی برای مشخص کردن اندازه وجود نداشته باشد، پس بهتر است مطرح نشود تا اظهار انقیاد صورت پذیرد."خلاف ‏239/3. و ظاهرا مراد ایشان از اینکه فرموده اند مطرح نشود، این است که اندازه آن تا هنگام مطالبه آن در آخر سال مشخص نشود و آن وقت به آنان بگویند این اندازه یا آن اندازه بپردازید.

5 - در کتاب جواهر تعیین نکردن اندازه را به مشهور بین اصحاب نسبت داده که شهرت گسترده ای دارد، آنگاه فرموده: "بلکه در غنیه ادعای اجماع بر آن شده است. همان گونه که در سرایر آن را به اهل بیت (ع) نسبت داده است، بلکه گفته است: ما از فقهای خویش کسی را نمی شناسیم که چه کم و چه زیاد برای آن اندازه ای مشخص کرده باشد. گر چه آن را فاضل و دیگران به صورت غیر مستند نقل کرده اند، بلی از اسکافی نقل شده است که حداقل آن را یک دینار مشخص کرده است."نهایه 193/.

6 - در احکام السلطانیه ماوردی آمده است: "در اندازه جزیه بین فقها اختلاف است: ابوحنیفه گفته است به سه دسته تقسیم می‎شوند: ثروتمندان که از آنان چهل و هشت درهم گرفته می‎شود، افراد متوسط

ناوبری کتاب