صفحه ۱۷۰

و اما در منتهی مطلبی آمده که خلاصه آن این گونه است: "در مورد سقوط جزیه از بینوایان در نزد علمای ما دو نظر است: مشهورترین آنها این است که ساقط نمی شود - این نظر را شیخ اختیار کرده است - بلکه تا هنگام توانایی به وی مهلت داده می‎شود، مزنی نیز همین نظر را گفته است و این یکی از دو نظر شافعی است، احمد نیز قائل به همین نظریه است. دلیل ما عموم گفتار خداوند متعال است که می‎فرماید: (حتی یعطوا الجزیة) یعنی تا زمانی که ملزم بشوند آن را بپردازند. و دلیل دیگر اینکه او کافر است و مکلف به پرداخت است و قرارداد ذمه بدون آنکه بهایی بپردازد منعقد نمی گردد. و نیز به خاطر گفتار پیامبر(ص) که به معاذ فرمود: "از هر فرد بالغی یک دینار بگیر" و این سخنی است عام که همه [ چه غنی و چه بینوا] را در بر می‎گیرد. و چون علی (ع) بر فقیر یک دینار مقرر فرمود."تذکره ‏412/1. در این ارتباط باید گفت: اگر مراد به فقیر فقیر شرعی باشد، یعنی کسی که مخارج یک سال خود را ندارد، یا فقیر عرفی باشد، که توان پرداخت جزیه را ولو تدریجا دارد - مانند بیشتر افراد جامعه - در این صورت عموم ادله شامل وی می‎گردد. و خلفاء و امیرالمؤمنین (ع) این گونه افراد را موظف به پرداخت می‎کردند چنانکه در روایت مصعب بن یزید انصاری که به ذکر آن خواهیم پرداخت آمده است. ولی اگر مراد به فقیر کسی است که هیچ گونه درآمد و مالی نداشته باشد، در این صورت باید گفت: جزیه از وی ساقط است. و دلیل آن نیز گفتار خداوند متعال است که می‎فرماید: (لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها) - (خدا بر هیچ کس مگر بدانچه به وی داده وظیفه نمی نهد).

شیخ در خلاف نیز تعبیر به فقیر نفرموده، بلکه به کسی که درآمد و ثروتی ندارد تعبیر

ناوبری کتاب