صفحه ۱۶۶

ولی در وسائل از صدوق به سند خود از ابی الورد (ابودرداء خ.ل) روایت شده است که وی از امام محمدباقر (ع) درباره برده نصرانی که مال مرد مسلمانی بود پرسش نمود که آیا بر وی جزیه است ؟ فرمود: بله، گفت: مولای مسلمان او جزیه را بپردازد؟ فرمود: بله این مال اوست که گاه برای آن فدیه می‎دهد، پس باید برای آن نیز جزیه بدهد.منتهی ‏965/2. باز در همان کتاب وسائل به سند خود از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابی الورد مانند این روایت نقل شده است.

و در باب عتق کتاب المقنع آمده است: "و اگر فردی برده ای نصرانی داشت که بر وی جزیه است، مولای او باید جزیه او را بپردازد."مغنی ‏586/10.

در کتاب منتهی نیز آمده است: "ابن جنید گفته است: در نامه پیامبرخدا(ص) به معاذ و عمرو بن حزم آمده است که از برده نیز جزیه گرفته می‎شود، و چون او مشرک است پس جایز نیست که در سرزمین اسلامی بدون پرداخت مالیات توطن گزیند مانند فرد آزاد، و به خاطر آنکه مولای او اگر مشرک بود نمی توانست مگر پس از عقد قرارداد ذمه در کشور اسلامی بماند پس برده سزاوارتر است که جزیه بپردازد، و به خاطر آنکه برده در جنگ شرکت می‎کند پس جزیه از او ساقط نیست چون خون او مباح است و این در برابر حفظ جان اوست."مغنی ‏586/10. در ارتباط با سخن این بزرگواران باید گفت: آنچه از نامه پیامبرخدا(ص) به معاذ و عمرو بن حزم نقل شده است حاکی از این است که زن نیز باید جزیه بپردازد، و ما پیش

ناوبری کتاب