صفحه ۱۶۳

می‎خواهد بر یهودیت یا نصرانیت خود بماند مورد آزار قرار نمی گیرد و باید جزیه بپردازد بر هر بالغی چه مرد باشد چه زن، آزاد باشد یا بنده، یک دینار یا معادل آن را از معافر بپردازد."سنن بیهقی ‏198/9، کتاب الجزیة ... در همان کتاب سنن بیهقی آمده است که در میان راویان این روایت کسی است که ناشناخته است و مانند این روایت نزد اهل علم به اثبات نرسیده است.

8 - باز در همان کتاب به سند خود از ابن اسحاق آمده است که گفت: عبدالله بن ابوبکر محمد بن عمرو بن حز روایت کرده است که گفت: این نامه رسول خداست نزد ما که آن را برای عمر بن حزم هنگامی که او را برای یمن فرستاده نوشته است...و در آخر آن نامه آمده است: "و کسی که بر نصرانیت یا یهودیت خود بماند مورد آزار قرار نمی گیرد؛ و هر فرد بالغی مرد باشد یا زن، آزاد باشد یا بنده، یک دینار کامل و یا برابر آن از لباس بپردازد."کتب رسول الله(ص) الی معاذ بن جبل بالیمن علی کل حالم او حالمة دیناراأو قیمته ولایفتن یهودی عن یهودیتة . (سنن بیهقی ‏194/9، کتاب الجزیة، باب کم الجزیة) .

ناوبری کتاب