صفحه ۱۴۵

نداده است. و ما می‎بینیم که مردم این کار را انجام می‎دهند و آن را مستند به عمل پیامبراکرم (ص) درباره مجوس می‎کنند. زیرا مسلمانان از خوردن ذبیحه آنان و ازدواج با آنان بیزارند و آنان را در حد مجوس می‎دانند. و تعداد زیادی از علما در این باره ابراز نظر کرده اند.

و هشیم برای ما روایت کرده است که گفت: مطرف به من خبر داد که ما نزد حکم بن عتبه بودیم که شخصی به او گفت: حسن بصری می‎گوید: صابئین به منزله مجوس هستند. حکم گفت: آیا من این را به شما نگفته بودم ؟...

مجاهد گوید: صابئین گروهی از مشرکان بین یهود و نصاری هستند که دارای کتاب نمی باشند.

ابوعبید گوید: این گونه از اوزاعی نقل شده که او می‎گفت: هر دینی پس از اسلام جز یهود و نصاری، مجوس است. او می‎گفت احکامشان مانند احکام آنان است. نظر مالک نیز همین است.

و اهل عراق در مورد آنان اختلاف نظر دارند، بیشتر آنان صابئین را به منزله مجوس می‎دانند، و برخی از آنان می‎گویند آنان همانند نصاری هستند.

گفت: حدیث کرد ما را یزید از حبیب بن ابی حبیب از عمر بن هرم، از جابر بن زید که از وی درباره صابئین پرسیدند که آیا اهل کتابند و طعام و زنانشان بر مسلمانان حلال است ؟ گفت: بلی. ابوعبید گوید: مسأله نزد ما این است که همان گونه که مجاهد و حسن و حکم و اوزاعی و مالک گفته اند آنان همانند مجوسند زیرا قرآن کتابی را برای آنان تصدیق نکرده است."آثار الباقیه 318/.

15 - در احکام القرآن جصاص آمده است:

ناوبری کتاب