صفحه ۱۴۴

است ] غیبت کردن، زناکردن، ختنه کردن، نپرداختن دین و قرض در موعد مقرر، خوردن گوشت هر حیوانی که دم داشته باشد، ازدواج با زنان بیگانه، پوشیدن جامه کبود، شهادت به دروغ، رباخواری، خیانت در امانت، لواط و قمار را حرام می‎دانند. و تعداد نفوس آنان در عراق و ایران به هشت هزار تن می‎رسد."المیزان ‏194/1؛ چاپ دیگر ‏195/1. البته این که ایشان فرمودند بین اینان [مندائیه ] و یهود در بیت المقدس اختلافی پدید آمده، دلیل بر آن نیست که اینان یهودی نباشند بلکه ممکن است دین یهود مانند دیگر ادیان چند فرقه شده باشد اینان نیز شعبه ای از یهود باشند. و ممکن است اینان در آیین یهود مانند صوفیان در میان مسلمانان باشند که برخی از آنان برخی دیگر را تکفیر می‎کنند؛ و این موضوعی است شایان توجه.

14 - در کتاب الاموال ابی عبید آمده است: "شرایع [احکام کلی ] قرآن همه به صورت مجمل نازل شده و سنت مفسر و مبین آنهاست. و از همین جهت بود که پیامبراکرم (ص) از همه عجم ها جزیه می‎پذیرفت چه اهل کتاب بودند و چه غیر اهل کتاب. ولی از عربها جزیه نمی پذیرفت مگر آنکه از اهل کتاب باشند."

و چون پیامبراکرم (ص) این گونه عمل می‎فرمود ما به عمل آن حضرت استدلال می‎کنیم که آیه شریفه ای که در آن شرط اهل کتاب بودن برای گرفتن جزیه آمده ویژه عرب است، و از غیر عرب در هر صورت جزیه پذیرفته می‎شود.

و از چیزهایی که بیانگر این نظر است این است که همه امت بر این معنا اجماع دارند که از صابئین جزیه پذیرفته می‎شود با آنکه قرآن کتابی را برای آنان گواهی

ناوبری کتاب