صفحه ۱۳۰

به سمت وزش باد جنوب است و می‎پندارند که بر آیین نوح هستند.

مجاهد و حسن و ابن ابی نجیح گویند: آنان مردمی هستند که دینشان بین یهود و مجوس است و ذبیحه آنان خورده نمی شود.

ابن عباس گوید: زن گرفتن از آنان جایز نیست. همچنین حسن و نیز قتاده گویند: آنان مردمی هستند که فرشتگان را می‎پرستند، به سوی قبله نماز می‎خوانند، زبور تلاوت می‎کنند و نمازهای پنجگانه به جا می‎آورند. زیاد بن ابی سفیان آنان را دیده و هنگامی که فهمیده آنان فرشتگان را می‎پرستند می‎خواسته از آنان جزیه نپذیرد.

و خلاصه چیزی که از مذهب آنان می‎توان گفت - طبق آنچه برخی از علماء ما گفته اند - آنان خداپرستانی هستند که معتقدند ستارگان کارسازند و در امور مؤثرند و به همین جهت ابوسعیداصطخری - القادربالله - هنگامی که از او درباره آنان می‎پرسند به کفرشان فتوی داده است."مختلف ‏333/1.

6 - در کتاب مصنف عبدالرزاق به سند خود از قتاده آمده است که گفت: "صابئین مردمی هستند که فرشتگان را عبادت می‎کنند و به سوی قبله نماز می‎خوانند و زبور می‎خوانند. و از مجاهد نقل شده که گفت:صابئین بین مجوس و یهودند و دارای دین ویژه ای نیستند. و باز از او نقل شده که گفت از ابن عباس درباره صابئین پرسیده شد گفت: آنان مردمی بین یهود و نصاری هستند، ذبیحه های آنان و زن گرفتن از آنان حلال نیست."تفسیر علی بن ابراهیم قمی ‏41/1 (چاپ دیگر‏48/1).

7 - در اوایل جلد دوم کتاب ملل و نحل شهرستانی در مقام تقسیم ملل و نحله های

ناوبری کتاب