صفحه ۱۲۹

مجاهد و حسن گویند: صابئین دین مستقلی ندارند، آنان چیزی بین یهود و مجوس هستند.

سدی گوید: آنان طایفه ای از اهل کتابند که زبور می‎خوانند. خلیل گوید: آنان طایفه ای [از اهل کتاب ] هستند که دینشان مانند دین نصاری است مگر آنکه قبله آنان به سمت وزش باد جنوب در نیمه های روز است، می‎پندارند که آنان بر آیین نوح هستند.

ابن زید گوید: آنان دارای دینی از ادیان هستند که در جزیره - جزیره موصل - زندگی می‎کنند، می‎گویند "لااله الاالله" ولی به پیامبرخدا(ص) نگرویده اند، به همین جهت مشرکین به پیامبرخدا(ص) و اصحاب او می‎گفتند اینان صابئی هستند و آنان را با صابئین همانند می‎کردند.

برخی دیگر گفته اند آنان طایفه ای از اهل کتابند و فقهاء [عامه ] همه پذیرش جزیه از آنان را جایز شمرده اند، ولی به نظر ما جایز نیست چون که آنان اهل کتاب نیستند."مقنعه 44/.

5 - در تفسیر قرطبی آمده است: "در صابئین اختلاف است؛ سدی گوید: آنان فرقه ای از اهل کتابند. این سخن را اسحاق بن راهویه نیز گفته است.

ابن منذر به نقل از اسحاق گوید: ذبیحه صابئین بی اشکال است زیرا آنان طایفه ای از اهل کتابند.

ابوحنیفه گوید: ذبیحه آنها و همسر گرفتن از آنان بی اشکال است. خلیل گوید: آنان مردمی هستند که دینشان مانند دین نصاری است، مگر آنکه قبله آنان

ناوبری کتاب