صفحه ۱۰۸

21 - باز در همان کتاب به سند خود آمده است: "پیامبرخدا(ص) خالد بن ولید را به سوی اکیدر بن عبدالملک - مردی از طایفه کنده که فرمانروای "دومه" بود و نصرانی بود - فرستاد...آنگاه خالد اکیدر را به نزد رسول خدا(ص) آورد، حضرت وی را بر جان امان داد و بر پرداخت جزیه با وی مصالحه کرد و او را آزاد ساخت تا به قریه خود بازگشت.

شافعی گفته است:"پیامبرخدا(ص) از اهل ذمه یمن جزیه گرفت و همه آنان عرب بودند، و از اهل نجران نیز جزیه گرفت که در میان آنان اعراب بودند."عن عروة بن الزبیر قال و کتب الی اهل الیمن من محمد رسول الله(ص) الی أهل الیمن برسالة فیها: و أنه من أسلم من یهودی او نصرانی فانه من المؤمنین له ما لهم و علیه ما علیهم؛ و من کان علی یهودیته او نصرانیته فانه لایفتن عنها و علیه الجزیة . (الاموال 29/) .

22 - باز در همان کتاب به سند خود از معاذ بن جبل روایت شده که گفت: "پیامبرخدا(ص) مرا به یمن فرستاد و دستور فرمود که از هر فرد بالغی یک دینار یا معادل آن معافر [پارچه ای گران قیمت همچون برد یمانی ] بگیرم. یحیی بن آدم گفته است: این جزیه بر اهل یمن بود و آنان قومی از عرب و اهل کتاب بودند، آیا ملاحظه نکرده اید که آن حضرت فرمود: نباید یهودی را برای دست برداشتن از دین خود تحت فشار قرار دهند."عن ابن اسحاق قال فلما انتهی رسول الله(ص) الی تبوک اتاه یحنة بن روبة صاحب ایلة فصالح رسول الله(ص) و اعطاه الجزیة . و اتاه اهل جربا واذرح فاعطوه الجزیة . (سنن بیهقی ‏185/9، کتاب الجزیة، باب من یؤخذ منه الجزیة ..) .

23 - باز در همان کتاب به سند خود از ابن عباس روایت نموده که گفت: "پیامبرخدا(ص) با اهل نجران بر دو هزار حله مصالحه نمود."ان النبی (ص) بعث خالد بن الولید الی أکیدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه و صالحه علی الجزیة . (سنن بیهقی ‏186/9، کتاب الجزیة، باب من قال تؤخذ منهم الجزیة ..) .

24 - باز در همان کتاب به سند خود آمده است که شافعی گفت: "پیامبرخدا(ص) از

ناوبری کتاب