صفحه ۱۰۷

"با آنان به سنت اهل کتاب رفتار کنید، یعنی با مجوس."عن الصدوق فی الفقیه قال: المجوس تؤخذ منهم الجزیة لان النبی (ص) قال: سنوا بهم سنة اهل الکتاب و کان لهم نبی اسمه داماسب فقتلوه وکتاب یقال له جاماسب کان یقع فی اثنی عشر ألف جلد ثور فحرقوه. (وسائل ‏97/11، ابواب جهاد عدو، باب 49، حدیث 5) .

18 - در کتاب اموال ابی عبید به هنگام نقل نامه های پیامبرخدا(ص) به سند خود از عروة بن زبیر روایت کرده که گفت: "و آن حضرت به اهل یمن نوشت: این نامه ای است از محمد پیامبرخدا(ص) به اهل یمن، و در این نامه آمده بود: هر یک از یهودیان یا مسیحیان که اسلام بیاورد از مؤمنان است، برای اوست آنچه برای آنان است و بر اوست آنچه بر آنان است. و هر که بر یهودیت یا مسیحیت خود بماند تحت فشار قرار نمی گیرد و باید جزیه بپردازد."عن مجالس الصدوق بسنده عن الاصبغ بن نباتة ان علیا(ع) قال علی المنبر: سلونی قبل ان تفقدونی، فقام الیه الاشعث فقال: یا أمیرالمؤمنین کیف تؤخذ الجزیة من المجوس و لم ینزل علیهم کتاب و لم یبعث الیهم نبی ؟ فقال: بلی یا اشعث قد انزل الله علیهم کتاباو بعث الیهم نبیا. (وسائل ‏98/11، ابواب جهاد عدو، باب 49، حدیث 7) .

19 - در سنن بیهقی به سند خود از ابن اسحاق روایت نموده که گفت: "چون پیامبرخدا(ص) به تبوک رسید "یحنة بن روبه" فرمانروای ایله خدمت آن حضرت رسید و با وی مصالحه کرد و به وی جزیه پرداخت، و اهل "جربا" و "اذرح" نزد آن حضرت آمدند و جزیه پرداختند."عن امیرالمؤمنین (ع) انه قال: المجوس انما الحقوا بالیهود و النصاری فی الجزیة و الدیات لانه قد کان لهم فیما مضی کتاب. (وسائل ‏98/11، ابواب جهاد عدو، باب 49، حدیث 8) .

20 - باز در همان کتاب به سند خود از انس بن مالک و نیز از عثمان بن ابی سلیمان روایت شده است که گفت: "پیامبرخدا(ص) خالد بن ولید را به سوی "اکیدر" فرمانروای "دومه" فرستاد، او را گرفته و نزد آن حضرت آوردند آن حضرت با وی بر پرداخت جزیه مصالحه کرد."عن علی بن موسی الرضا(ع) عن ابیه عن آبائه عن علی بن الحسین (ع) ان رسول الله(ص) قال: سنوا بهم سنة أهل الکتاب یعنی المجوس. (وسائل ‏98/11، ابواب جهاد عدو، باب 49، حدیث 9) .

ناوبری کتاب