صفحه ۸۹

اسلامی استفاده می‎گردد.شایان ذکر است که در این مبحث و احیانا مباحث آینده برخی از روایات به خاطر ذکر شرایط مختلفی در آن تکرار شده و این تکرار به مراتب بهتر از ارجاع دادن است؛ چرا که هم برای خواننده مراجعه کردن مشکل تر است و هم تقطیع روایت کار درستی نیست. متأسفانه در بعضی از نوشته ها مشاهده می‎گردد که چندین صفحه قلم فرسایی شده اما از آوردن یک متن کامل روایت دریغ ورزیده شده است. (از افاضات معظم له در درس).

(در خاتمه این مبحث بجاست سخن حکیمانه حکیمی را که درباره علت سقوط و انقراض حکومت و دولت ساسانیان بیان داشته است به مناسبت نقل نماییم).

در منهاج البراعة آمده است از حکیمی پرسیدند چرا دولت ساسانیان منقرض گردید؟ در پاسخ گفت:

"بدان جهت که افراد ضعیف را در رأس کارهای بزرگ قرار دادند، از عهده برنیامدند و افراد توانا و لایق را بر کارهای کوچک گماشتند، بدان بی اعتنا ماندند؛ در نتیجه وحدت آنان تبدیل به تفرقه و نظام آنان به پراکندگی گرایید."منهاج البراعة، شرح نهج البلاغه ‏144/11.

و هنگامی که در کارگزاران و فرمانداران توانایی و کفایت شرط است، در حاکم و رهبر جامعه که اداره امت به وی سپرده شده این شرط مورد تأکید بیشتری است.

ناوبری کتاب