صفحه ۷۹

فصل هشتم: شرط پنجم: قدرت و تدبیر رهبری

شرط دیگر برای والی و حاکم اسلامی قدرت و تدبیر رهبری یا "حسن الولایه" است.

پیش از این در فصل دوم همین بخش یادآور شدیم که خردمندان هنگامی که بخواهند کاری را به کسی واگذار کنند طبق فطرت خود شرایطی را که یکی از آن شرایط توان و قدرت وی بر انجام کار است درنظر می‎گیرند. پس هنگامی که در امور متعارف و جزئی چنین شرطی مورد نظر باشد به طریق اولی واگذاردن مسؤولیت اداره شؤون امت اسلامی - که از دقیق ترین و مشکل ترین کارهاست - به کسی که توان و قدرت انجام آن را ندارد جایز نیست؛ و قدرت و توان برای اداره امور جامعه بر چند چیز متوقف است:

1- استعداد ذاتی وی بر انجام این مسؤولیت، که در اصطلاح به آن "شم سیاسی" می‎گویند؛ چرا که مردم در استعداد و علاقه نسبت به کارهای مختلف متفاوتند (و برخی افراد به طور کلی استعداد و آمادگی انجام چنین مسؤولیتهایی را فاقد هستند).

2- احاطه به کیفیت و فنون اجرای کار و اطلاع برخواستها و نیازمندیها و روحیات جامعه و آگاهی از شرایط زمان و محیط تحت مسؤولیت خود.

3- شجاعت ذاتی و قوت اراده و قاطعیت در تصمیم گیری به گونه ای که بتواند در مسائل مهم با قاطعیت تصمیم گیری نموده و احساس ناتوانی نکند؛ زیرا چه بسا

ناوبری کتاب