صفحه ۶۶

20- کنزالعمال به نقل از حذیفه روایت کرده است که:

"هر کس فردی را (به عنوان رئیس) بر ده تن دیگر به کار بگمارد و بداند در میان آنان فردی که بهتر از اوست وجود دارد، بی تردید به خدا و پیامبرش و جماعت مسلمانان خیانت کرده است."ایما رجل استعمل رجلا علی عشرة انفس علم ان فی العشرة افضل ممن استعمل فقد غش الله و غش رسوله و غش جماعة المسلمین. (کنزالعمال ‏19/6، حدیث 14653).

21- باز کنزالعمال از ابن عباس روایت نموده که گفت:

"کسی که در میان جمعی کسی را به کار بگمارد و در میان آنان کسی که بیشتر از وی مورد رضایت خداوند باشد وجود دارد، به خدا و پیامبرش و مؤمنین خیانت کرده است."من استعمل رجلا من عصابة و فیهم من هو ارضی لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنین. (کنزالعمال ‏25/6 کتاب الامارة، باب 1، حدیث 14687).

و بدون تردید "اعلم" بیشتر مورد رضایت خداوند است تا غیر اعلم، گرچه روایت سایر فضائل - غیر از اعلمیت - را نیز شامل می‎گردد. از این روایت و امثال آن استفاده می‎شود که شرط آگاهی داشتن به کتاب و سنت، منحصر به امام و رهبر جامعه نیست بلکه اگر بنا باشد وزیر یا فرماندار و یا استاندار منطقه ای را نیز بخواهیم بین چند نفر مشخص نماییم و در آن میان دو نفر هستند که از جهت همه فضیلت ها با هم برابرند اما یکی از آنها اعلم از دیگری است، ترجیح غیر اعلم جایز نیست؛ و این چیزی است که عقل سلیم نیز بر آن گواهی خواهد داد؛ چرا که ترجیح "مرجوح" بر"راجح" قبیح است؛ بله در صورت تزاحم فضائل و عدم امکان جمع، تشخیص اهم نکته ای است که بحث آن ان شاءالله در بخش پنجم کتاب خواهد آمد.

22- آمدی از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب