صفحه ۶۱

9- و نیز وسایل الشیعه به سند خویش از فضیل بن یسار روایت نموده که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"کسی که خروج کند و مردم را به اطاعت خویش فرا بخواند و حال آنکه در بین مردم افرادی بهتر از وی یافت می‎گردند گمراه و بدعت گذار است؛ و کسی که امام نیست اگر ادعای امامت کند کافر است."من خرج یدعوا الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع، و من ادعی الامامة و لیس بامام فهو کافر.(وسائل ‏564/18، باب 10 از ابواب حد مرتد، حدیث 36).

البته همان گونه که در جای خود گفته شده روشن است که کفر دارای مراتبی است، کفر گاهی در برابر اسلام است و گاهی در برابر ایمان، در برخی موارد به افراد گناهکار هم کافر گفته می‎شود. (نظیر "لا یزن الزانی و هو مؤمن" زناکار در حال ایمان زنا نمی کند).

10- تحف العقول از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

"هر که مردم را به نفس خویش فرا بخواند در صورتی که داناتر از وی در بین آنان باشد، بدعت گذار و گمراه است."من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال. (تحف العقول 375/).

11- مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"کسی که علمی را فرا بگیرد تا با افراد کم خرد به جدال پرداخته و بر افراد عالم مباهات کند و بخواهد توسط آن، مردم را به سوی خود جذب کرده و بگوید: من رئیس شما هستم، البته جایگاهش را از آتش انباشته خواهند کرد. آنگاه فرمود:

ریاست شایسته نیست مگر برای اهلش؛ پس هر که مردم را به نفس خویش فرا بخواند و در بین مردم داناتر از وی وجود داشته باشد، خداوند در روز قیامت به وی نظر نخواهد افکند."من تعلم علما لیماری به السفهاء و یباهی به العلماء و یصرف به الناس الی نفسه یقول انا رئیسکم فلیتبوء مقعده من النار ثم قال: ان الریاسة لاتصلح الالاهلها، فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامة . (اختصاص شیخ مفید251/).

ناوبری کتاب