صفحه ۵۹

باشد پیوسته کار آنان در پستی و سقوط است تا روز قیامت."من ام قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامة . (المحاسن ‏93/1، باب 18 از کتاب عقاب الاعمال، حدیث 49).

5- در غایة المرام بحرانی به نقل از مجالس شیخ طوسی به سند خویش از امام زین العابدین از امام حسن (ع) در خطبه ای که در مقابل معاویه ایراد نموده آمده است که فرمود پیامبرخدا(ص) فرمود:

"هیچ امتی رهبری خود را به شخصی که بهتر از وی در میان آنان است واگذار نکرده مگر اینکه پیوسته کارشان به طرف سقوط و پستی پیش رفته تا به آنچه واگذاشته اند بازگردند."ماولت امة امرها رجلا قط وفیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ماترکوا. (غایة المرام بحرانی 298/).

و نیز در همان کتاب از مجالس شیخ به سند وی از شخصی به نام زازان از حسن بن علی (ع) نظیر این روایت نقل گردیده است.غایة المرام 299/.

6- در تفسیر نعمانی به سند خویش از امیرالمؤمنین (ع) در مورد صفات امام این گونه آمده است:

"و اما آنچه مربوط به صفات ذاتی امام است این است که امام واجب است زاهدترین، داناترین، شجاع ترین، باکرامت ترین مردم بوده و دارای فضایل دیگری که نظیر آنهاست باشد... و اگر امام به تمام واجبات الهی عالم نباشد، فرایض را تحریف می‎کند، پس حرام را حلال می‎نماید، و قهرا هم خود و هم دیگران را گمراه می‎سازد... و شرط دوم اینکه امام باید داناترین مردم باشد به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احکام الهی و اوامر و نواهی او و هر آنچه مردم به آن نیازمندند، و خود از دیگران بی نیاز باشد."و اما اللواتی فی صفات ذاته فانه یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و ما یتبع ذلک لعلل تقتضیه... و اما اذا لم یکن عالما بجمیع ما فرضه الله تعالی، فی کتابه و غیره، قلب الفرائض فاحل ماحرم الله، فضل واضل... و الثانی: ان یکون اعلم الناس بحلال الله و حرامه و ضروب احکامه و امره و نهیه و جمیع مایحتاج الیه الناس، فیحتاج الناس الیه و یستغنی عنهم. و رواه عنه فی المحکم و المتشابه. (المحکم و المتشابه 55/).

نظیر همین روایت را کتاب محکم و متشابه از آن حضرت نقل کرده است.

ناوبری کتاب