صفحه ۴۸

"سه خصلت است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد می‎توان گفت پیشوایی است که به امانت خود وفادار مانده: در حکمش عدالت روا دارد، از مردم خود را نپوشاند، و دستورات خداوند را در مورد اشخاص دور و نزدیک خود اقامه کند."ثلاثة من کن فیه من الائمة صلح ان یکون اماما اضطلع بامانته: اذا عدل فی حکمه، ولم یحتجب دون رعیته، واقام کتاب الله تعالی فی القریب و البعید. (کنز العمال ‏764/5، حدیث 14315).

18- در غرر و درر آمده است:

"درنده هار گرسنه، بهتر از والی ستمگر کینه توز است."سبع اکول حطوم خیر من وال ظلوم غشوم. (غرر و درر ‏145/4 حدیث 5626).

19- و باز در همان کتاب آمده:

"والیهای ستمگر جائر بدترین افراد امت و مخالفان پیشوایان راستین اند."ولاة الجور شرار الامة و اضداد الائمة . (غرر و درر ‏239/6، حدیث 10122).

20- و در ضمن روایت فضل بن شاذان که قبلا ذکر شد نیز آمده است:

"و دیگر اینکه اگر برای مردم امام استوار امین حافظ حقوق جامعه و مورد اعتماد قرار داده نشده بود اساس شریعت از هم می‎گسست."... و منها انه لولم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة .(علل الشرایع ‏95/1 چاپ دیگر ‏253/1، باب 182، حدیث 9).

21- و در ضمن روایت سلیم (که قبلا خوانده شد) نیز آمده بود:

"مردم برای خویش پیشوای با عفت دانشمند پارسای آگاه به قضاوت و سنتها را انتخاب کنند."...یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة . (کتاب سلیم بن قیس 182/).

با توجه به مجموعه این روایات مشاهده فرمودید که عنصر عدالت از ویژگیهای تفکیک ناپذیر هر امام و رهبر به حقی است.

دلایل دیگری بر ضرورت عدالت در رهبر

آنچه تاکنون گذشت فقط برخی از دلیلهای ضرورت عدالت در رهبری بود، اما تمام آن روایاتی که در مذمت ولات جور و رهبران ستم و حرمت تقویت و کمک به آنان وارد شده و تعداد آنها بسیار است همه دلیل محکمی است بر ضرورت وجود عدالت در رهبر، زیرا هیچ کمکی بالاتر از اطاعت نمودن و تسلیم اوامر حکام ستمگر بودن نیست و حکومت بدون اطاعت امت پابرجا نخواهد ماند.

ناوبری کتاب