صفحه ۳۷۵

نووی در شرح این حدیث می‎نویسد:

"در بیشترین نسخه ها (در متن عربی روایت) کلمه "بواحا" با واو آمده و در برخی از آنها "براحا" آمده که در هر دو "باء" مفتوح است، و معنی هر دو کفر آشکار است."شرح صحیح مسلم، ازنووی شافعی ‏34/8 (این کتاب در حاشیه ارشاد الساری در شرح صحیح بخاری آمده است).

4- و باز در همان کتاب از عوف بن مالک از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

"بهترین پیشوایان شما کسانی هستند که شما آنان را دوست می‎دارید و آنان شما را دوست می‎دارند، بر آنان درود می‎فرستید و آنان به شما درود می‎فرستند؛ و بدترین پیشوایان شما کسانی هستند که آنان را دشمن می‎دارید و آنان شما را دشمن می‎دارند، آنان را لعنت می‎کنید و آنان شما را لعنت می‎کنند. گفته شد: ای رسول خدا، آیا آنان را با شمشیر نرانیم ؟ حضرت فرمود: تا مادامی که در بین شما نماز به پا می‎دارند خیر؛ ولی آنگاه که در حکمرانی وی چیزی را مشاهده کردید که برای شما ناخوشایند است، کار او را ناپسند شمارید، اما دست از اطاعت او نکشید."خیار ائمتک الذین تحبونهم و یحبونکم، و یصلون علیکم و تصلون علیهم. و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم، و تلعنونهم و یلعنونکم. قیل: یا رسول الله؛ افلا ننابذهم بالسیف ؟ فقال: لا، ما اقاموا فیکم الصلاة . و اذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه، فاکرهوا عمله و لاتنزعوا یدا من طاعة . (صحیح مسلم ‏1481/3، کتاب الامارة، باب 17، حدیث 1855).

5- و باز در همان کتاب از ام سلمه روایت شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"به زودی پیشوایانی خواهند آمد که برخی از شما نسبت به آنان شناخت دارید و برخی شناخت ندارید؛ پس آنکه شناخت پیدا کرد قهرا تبرئه می‎شود، و آنکه شناخت پیدا نکرد سالم می‎ماند، ولکن بدا به حال آنکه رضایت داد و پیروی نمود. گفتند: آیا با آنان مبارزه نکنیم ؟ فرمود: خیر، تا آنگاه که نماز می‎خوانند."ستکون امراء فتعرفون و تنکرون. فمن عرف بری و من انکر سلم، ولکن من رضی و تابع. قالوا: افلا نقاتلهم ؟ قال: لا، ماصلوا. (صحیح مسلم ‏1480/3، کتاب الامارة، باب 16، حدیث 1854).

برخی گفته اند: مراد از جمله "آن که شناخت پیدا کرد تبرئه می‎شود" این است که آن کس که منکر را شناخت، راهی برای تبرئه خود از گناه و عقوبت آن یافته است؛

ناوبری کتاب