صفحه ۳۵۸

اما اگر ما علم و تدبیر و عدالت را در انتخاب کنندگان شرط دانستیم - چنانچه بحث آن خواهد آمد - بدون تردید بین دارنده این ویژگیها و فاقد آنها باید تفاوت قائل شد.

مسأله نهم: مشکل انتخابات و پایمال شدن حقوق اقلیت

از امور دیگری که به وسیله آن به شورا و انتخاب اشکال وارد می‎شود این است که معمولا در این گونه امور اتفاق آراء حاصل نمی شود، و اگر بخواهیم نظر اکثریت را مورد عمل قرار دهیم بخصوص اکثریت نسبی و یا نصف به علاوه یک را، در آن صورت موجب پایمال شدن حقوق اقلیت می‎گردد.

با اینکه در خبر کناسی از امام محمدباقر(ع) روایت شده که فرمود:

"حقوق مسلمانان در مسائلی که ما بین خودشان است باطل و ضایع نمی شود."لاتبطل حقوق المسلمین فیما بینهم. (وسائل ‏210/14، ابواب عقد نکاح، باب 6، حدیث 9).

و در خبر ابن عبیده از امام باقر(ع) آمده است که فرمود:

"حق مرد مسلمان باطل نمی شود."لاتبطل حق امری مسلم. (وسائل ‏65/19، ابواب قصاص، باب 35، حدیث 1).

علاوه بر اینها کمتر اجتماعی یافت می‎شود که در آن افراد غایب و ناتوان و کسانی که پس از انتخاب به دنیا آمده اند [یا به سن رأی دادن رسیده اند] یافت نشود، پس چگونه انتخاب دیگران نسبت به اینان نافذ است ؟ و چگونه در اموال عمومی که خداوند متعال برای همه مردم آفریده، نظیر معادن، بیابانها و جنگلها و مانند آن، حقوق آنان محفوظ خواهد ماند؟

البته این اشکال در امام منصوب از جانب خداوند متعال وارد نیست؛ چرا که ذات باری تعالی مالک الملوک است و حکم او بدون تردید در حق همه نافذ و جاری است.

اما ممکن است از این اعتراض و اشکال بدین گونه پاسخ گفت که انسان بالطبع اجتماعی است و برای وی گذشته از زندگی فردی و خانوادگی زندگی اجتماعی نیز هست و زندگی او تمامت نمی یابد مگر در سایه امکانات اجتماعی، و لازمه استقرار و نظام یافتن جامعه محدودشدن آزادیهای فردی در چارچوب مصالح اجتماعی است؛ و ورود انسان در زندگی اجتماعی و در سایه امکانات جامعه طبعا اقتضا دارد که به همه لوازم آن ملتزم باشد، و هنگامی که دو فکر مختلف در حفظ نظام و تأمین مصالح اجتماعی وجود داشته باشد، حفظ نظام و استقرار آن قهرا متوقف بر ترجیح

ناوبری کتاب