صفحه ۳۴۴

صورت مدون و منظم نیامده و به بیان کلیات و اصول اکتفا شده، آنگاه فقها آن را مرتب نموده و به شرح و بسط آن پرداخته اند و علمای اقتصاد آن را با نیازمندیهای زمان در قالبهای ویژه ای درآورده اند، درباره مسائل مربوط به دولت و حکومت نیز این گونه است. ما ملاحظه می‎کنیم که اصول حکومت و شرایط و اوصاف حاکم اسلامی و نیز اصل مشورت و برخی از ویژگیها و شرایط آن در کتاب و سنت بیان شده، اما بر فقها لازم است که همه این ادله را جمع آوری نموده و ارتباط بین آنها را مشخص کنند و ابعاد آن را بیان دارند.

بر افراد متخصص در امور سیاسی که به امکانات جامعه و نیازهای زمان واقف هستند نیز لازم است که در شرایط و زمان و مکانهای مختلف، اصول و ضوابط به دست آمده را نظیر سایر نیازمندیهای اجتماعی و غیر اجتماعی، با نیازهای جامعه تطبیق دهند. و باز باید این نکته را یادآور شد که انتخاب بر اساس مشورت امری نوپدید نیست، بلکه این شیوه ای بوده که همواره بین خردمندان جوامع رایج بوده و شرع مقدس نیز کیفیت تعیین و خصوصیات آن را در اختیار آنان گذاشته است.

این مطلب را نیز باید همواره در نظر داشت که شارع مقدس اسلام خواسته است همواره باب اجتهاد باز باشد و در هر زمان مجتهدان صاحب نظر وجود داشته باشند تا فقه همیشه پویا و در حال رشد بماند و با پدید آمدن موضوعات مستحدثه و مسائل جدید، با تکامل زمان تکامل یابد. از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"بر ماست که اصول را برای شما باز گوییم و بر شماست که فروع آن را باز یابید."وسائل ‏41/18، باب 6 از ابواب صفات القاضی، حدیث 51.

و از امام رضا نیز روایت شده که فرمود:

"بر ماست بیان اصول، و بر شماست بازیابی فروع."همان مأخذ، حدیث 52.

مسأله هفتم: انتخابات و مشکل تهدید و تطمیع

ممکن است گفته شود: یکی از مشکلات شیوه انتخاب این است که اکثر مردم ناوارد و ساده هستند و تبلیغات دروغ در آنها مؤثر واقع می‎شود، یا اینکه دارای تقوای لازم نیستند و آراء آنان را با تطمیع می‎خرند، یا اینکه دچار ضعف نفس و فاقد شجاعت هستند و نظراتشان را با تهدید تغییر می‎دهند و...

ناوبری کتاب