صفحه ۳۲

(بلقیس ملکه سبا) را خواهم آورد و من بر این کار توانمند و امینم.

33- الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم.نساء (4)34/.

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است بدانچه خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری بخشیده و بدان جهت که مردان از اموال خود بر آنان انفاق می‎کنند.

34- او من ینشوء فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین.زخرف (43)18/.

آیا آن را که در زینت و زیور پرورش یافته و در مخاصمه و جدال غیر آشکار است ؟

35- ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة والله عزیز حکیم.بقره (2)228/.

و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان، لکن مردان را بر زنان افزونی و برتری است و خداوند دارای عزت و حکمت است.

36- و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی.احزاب (33)33/.

و شما (همسران پیامبر(ص" در خانه های خود بمانید و همانند جاهلیت نخستین در خارج از منزل به خودنمایی نپردازید.

ناوبری کتاب