صفحه ۳۱۶

مردم با وی بیعت کردند تا هجده هزار نفر. آنگاه مسلم به امام حسین (ع) نامه نوشت و او را ازبیعت هجده هزار نفر خبرداد و درخواست کرد که به طرف کوفه حرکت فرماید."ارشاد مفید 186/.

روشن است که بیعت مردم با حضرت مسلم بر اساس تعهد به اطاعت و قبول امامت و رهبری امام حسین (ع) بوده است.

بیعت با امام رضا(ع)

25- صدوق درعیون به سند خویش از افرادی به نقل از ریان بن شبیب روایت کرده است که گفت:

"چون مأمون خواست برای خویش به عنوان امیرالمؤمنین، و برای ابی الحسن علی بن موسی الرضا(ع) به عنوان ولایت عهد، و برای فضل بن سهل به عنوان وزارت از مردم بیعت بگیرد، دستور داد سه کرسی گذاشتند. چون به روی آن کرسیها نشستند اجازه داد مردم برای بیعت وارد شوند، مردم می‎آمدند دستهای خویش را از سرانگشت شست تا انگشت خنصر (یعنی چهارمین انگشت) به دست آنان می‎زدند و بیرون می‎رفتند (از پایین به بالا)؛ تا اینکه در آخر، جوانی از انصار آمد و (برعکس سایرین) از سرانگشت خنصر تا سرانگشت شست به دست آنان زد. امام رضا(ع) تبسم کرد و فرمود: "همه آن کسانی که با ما بیعت کردند فسخ بیعت کردند به غیر از این جوان که عقد بیعت نمود"، مأمون گفت: بین عقد بیعت و فسخ بیعت چه فرقی است حضرت فرمود: "عقد بیعت از سرانگشت خنصر تا انگشت شست است، و فسخ آن از سرانگشت شست تا سرانگشت خنصر است." در این هنگام سروصدای مردم بلند شد، مأمون دستور داد طبق آنچه امام رضا(ع) فرموده دوباره مردم بیعت کنند.

مردم می‎گفتند: چگونه کسی که چگونگی عقد بیعت را نمی داند سزاوار رهبری و امامت جامعه است ؟ آن کس که این گونه مسائل را می‎داند به امامت سزاوارتر از کسی است که نمی داند، و همین مسأله مأمون را وادار نمود آن حضرت را مسموم کند."عیون اخبارالرضا ‏238/2، باب 59، حدیث 2.

این داستان را کتاب نورالثقلین نیز از کتاب عیون نقل کرده است.نورالثقلین ‏60/5.

ناوبری کتاب