صفحه ۳۰۵

فصل پنجم: ماهیت و حقیقت بیعت

آیا بیعت وسیله انشاء ولایت و واسطه اعطای این مقام به والی است ؟

آیا بیعت وسیله اعتراف به ولایتی است که از پیش تحقق یافته و در جهت تقویت آن است ؟

آیا بیعت میثاق و پیمانی است بین دو نفر، یا دو قبیله، یا بین رهبر و مردم نسبت به امور مشخصی از امور تنفیذی و اجرایی ؟

آیا بیعت در مواردی برای بستن و محکم کردن پیمان رهبری و در موارد دیگر برای مفهوم و معانی دیگر به کار می‎رود؟

اینها همه دیدگاههای مختلفی در مسأله است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ما در ابتدا برخی از آیات و روایاتی را که در آن از بیعت سخن به میان آمده یادآور می‎شویم، آنگاه به بحث و بررسی ماهیت آن می‎پردازیم.

آیات و روایات بیعت

1- خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید:

"لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل

ناوبری کتاب