صفحه ۳۰۲

است الهی، پس تعیین آن توسط مردم قهرا صحیح و نافذ است.

22- دستور پیامبراکرم (ص) به انتخاب فرمانده در جنگ موته

تاریخ یعقوبی در نقل جریان جنگ موته از برخی افراد که در جنگ شرکت داشتند مطلبی دارد که خلاصه آن این است که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"فرمانده لشکر، زیدبن حارثه است، اگر کشته شد جعفربن ابی طالب است، اگر کشته شد عبدالله بن رواحه است، اگر وی نیز کشته شد مسلمانان هر کس را خواستند به فرماندهی خود انتخاب کنند."امیرالجیش زیدبن حارثة، فان قتل فجعفر بن ابی طالب، فان قتل فعبدالله بن رواحة، فان قتل فلیرتض المسلمون من احبوا. (تاریخ یعقوبی ‏49/2؛ همانند این روایت را ماوردی در احکام السلطانیه 13/ نیز نقل کرده است).

در اینجا پیامبراکرم (ص) انتخاب امیر پس از عبدالله بن رواحه را به خود مسلمانان واگذار کرده است. از این عمل حضرت استفاده می‎شود که چنین شیوه ای صحیح است و امارت با همه احکام و لوازم آن که یکی از آنها لزوم تسلیم و اطاعت است با این شیوه منعقد می‎گردد.

23- ضرورت تعیین رهبر حتی در بین سه نفر

در سنن ابی داود به سند خویش از ابی سعید خدری روایت شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"اگر سه نفر خواستند به مسافرتی بروند، یک نفر را از بین خود به فرماندهی انتخاب کنند."اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم. (سنن ابی داود ‏34/2، کتاب الجهاد، باب فی القوم یسافرون یؤمرون احدهم).

و باز به سند خویش از ابی هریره از پیامبراکرم (ص) نظیر این روایت را نقل کرده است. و در مسند احمد از عبدالله بن عمرو از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که فرمود:

"هرگز بر سه نفر که در زمین فلاتی زندگی می‎کنند روا نیست مگر اینکه از میان خویش یکی را به امارت برگزینند."لایحل لثلاثة نفر یکونون بارض فلاة الاامروا علیهم احدهم. (مسند احمد ‏177/2).

ناوبری کتاب