صفحه ۲۸۳

فصل چهارم: دلایل صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم

دلایلی که ممکن است در صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم بدان استناد نمود چند است، که می‎توان در محورهای زیر برشمرد:

1- قضاوت عقل در این زمینه

خرد انسان - که اساس و ریشه همه دلایل و برهانهاست - همواره به زشتی هرج و مرج و فتنه و وجوب اقامه نظام و حفظ مصالح عمومی جامعه و گسترش معروف و رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل هجوم و حمله بیگانگان بدون هیچ گونه درنگ حکم می‎کند. و این اهداف برای جامعه جز در سایه دولت صالح عادل مقتدر دارای شوکت و قدرت حاصل نمی آید، و دولت نیز جز با خضوع مردم در برابر وی و اطاعت از دستورات او استقرار نمی یابد. بر این اساس لازم است در جامعه همه این مراتب به حکم عقل عملی شود، و هر آنچه عقل به ضرورت آن گواهی دهد شرع نیز به ضرورت آن گواهی خواهد داد؛ چنانچه در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دولت یا به وسیله نصب از جانب خداوند مالک الملوک مشخص شده، یا به قدرت سرنیزه و زور بر مردم حکومت یافته، یا اینکه توسط مردم نوع آن مشخص و مسؤولیت آن انتخاب شده است [که هر یک از اینها دارای حکم مخصوص به خود است ].

اگر به وسیله نصب از جانب خداوند محقق و مشخص گردید سخنی در آن

ناوبری کتاب