صفحه ۲۵۲

حضرت از پیامبرخدا(ص) نقل نموده که فرمود:

"اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک ؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی."الفقیه ‏420/4، باب النوادر، حدیث 5919.

بار خدایا جانشینان مرا مورد ترحم قرار ده، گفته شد: یا رسول الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که پس از من می‎آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‎کنند.

باز مرحوم صدوق همین روایت را در اواخر کتاب معانی الاخبار از پدرش از علی بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش، از حسین بن یزید نوفلی، از علی بن داود یعقوبی، از عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب (ع) نقل نموده و در آن آمده است:

"قال رسول الله (ص) اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، اللهم ارحم خلفائی، قیل: له یا رسول الله..."معانی الاخبار ‏347/2، باب 423 (باب معنی قول النبی (ص): "اللهم ارحم خلفائی ثلاثا".

باز هم ایشان (صدوق) در مجالس از حسین بن احمد بن ادریس روایت نموده که گفت پدرم از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، از محمد بن حسان رازی، از محمدبن علی، از عیسی بن عبدالله علوی عمری، از پدرش، از پدرانش از علی (ع) روایت نمود که پیامبرخدا(ص) فرمود: "اللهم ارحم خلفائی - سه بار - قیل: یا رسول الله، و من خلفاؤک ؟ قال: الذین یبلغون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی."امالی شیخ صدوق 109/، مجلس 34، حدیث 4.

همین روایت باز در عیون از ابی الحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مرورودی روایت شده که گفت: حدیث نمود ما را ابوبکر بن محمد بن عبدالله نیشابوری، گفت: حدیث نمود ما را ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامربن سلیمان (سلمویه خ.ل) طائی گفت: حدیث نمود ما را پدرم، گفت: حدیث نمود برایم علی بن موسی الرضا(ع)... .

و (در زنجیره سند دیگر) حدیث کرد برای ما ابومنصور احمد بن ابراهیم بن بکر خوری، گفت: حدیث کرد مرا ابواسحاق ابراهیم بن هارون (مروان خ.ل) بن محمد خوری، گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوری، گفت: حدیث کرد مرا احمد بن عبدالله هروی شیبانی از امام رضا(ع).

ناوبری کتاب