صفحه ۲۱۳

فصل سوم: دلایل نصب عمومی فقها به ولایت

تاکنون دانسته شد که:

اولا: حکومت در همه اعصار از ضروریات است و تعطیل آن در جامعه به گونه ای با تعطیل اسلام برابر است.

ثانیا: در حاکم اسلامی هشت شرط است، که آن شرایط بر کسی جز فقیه واجد شرایط منطبق نیست.

ثالثا: ولایت جز به نصب از بالا یا به وسیله انتخاب از جانب مردم - چنانچه بحث تفصیلی آن خواهد آمد - منعقد نمی گردد، و اینکه انتخاب در طول نصب و در صورت نبودن نص است.

رابعا: نصب امیرالمؤمنین و ائمه معصومین (ع) از فرزندان وی با ادله قطعی نزد ما ثابت است و در عصر آنان اعتباری برای انتخاب وجود ندارد.

خامسا: از ظاهر کلمات اصحاب امامیه و اساتید استفاده می‎گردد که در عصر غیبت، فقها به نصب عام منصوبند و از جانب ائمه معصومین (ع) والیان بالفعل جامعه می‎باشند، و ما اجمالا یادآور شدیم که این بیان در صورتی صحیح است که در مرحله ثبوت امکان چنین نصبی وجود داشته باشد و در مرحله اثبات بر آن دلایل اقامه گردد وگرنه نوبت به انتخاب می‎رسد.

و باز در فصل دوم همین بخش (فصل قبلی) نیز امکان نصب عموم فقها به

ناوبری کتاب