صفحه ۲۱۱

مسائل مستحدثه آن را مجسم نمایی، برای تو آشکار می‎گردد که مبدأ و مرکز تصمیم گیری باید یکی باشد، و شرکت در حکومت به عدم ثبات و اضطراب کشیده خواهد شد، و دخالت هر فقیه در مسائل موجب هرج و مرج می‎گردد. بلی تبادل نظر و مشورت با متخصصین در مسائل مختلف پیش از تصمیم گیری واجب و لازم است، اما تصمیم گیرنده یک نفر بیشتر نمی تواند باشد، چنانچه تفصیل آن در بخش ششم کتاب خواهد آمد.

ناوبری کتاب