صفحه ۱۹۸

درباره سند این روایت پیش از این بحث شد، مراجعه گردد. از مضمون آن نیز آثار صداقت و حقیقت آشکار است؛چرا که می‎بینیم چه بسیار خونهای محترمی که ریخته و چه آبروهایی که هتک و چه مصالحی که در اثر اختلاف رهبران با یکدیگر معطل مانده است؛ اگرچه رهبران شخصا افراد مقدس و منزهی بوده اند. چنانچه این معنی برکسانی که دارای بینش و اطلاع از حوادث تاریخی هستند پوشیده نیست.

3- در صحیحه حسین بن ابی العلاء آمده است که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم:

"آیا زمین بدون امام است ؟ فرمود: نه؛ عرض کردم آیا دو امام می‎توانند باشند؟ فرمود: نه، مگر اینکه یکی از آن دو ساکت است."صحیحة حسین بن ابی العلاء: قلت لابی عبدالله (ع): تکون الارض لیس فیها امام (ع)؟ قال: لا، قلت: یکون امامان ؟ قال: لا، والاواحدهما صامت.(کافی ‏178/1، کتاب الحجة، باب ان الارض لا تخلومن حجة، حدیث 1).

4- در کتاب بحار از صدوق در کمال الدین به سند صحیح از ابن ابی یعفور روایت شده که وی از امام صادق (ع) سؤال کرد:

"آیا زمین بدون امام واگذاشته می‎شود؟ فرمود: نه، گفتم: آیا دو امام دارد؟ فرمود: نه، مگر اینکه یکی از آن دو ساکت است."عن ابن ابی یعفور انه سأل اباعبدالله (ع) هل یترک الارض بغیر امام ؟ قال: لا. قلت: فیکون امامان ؟ قال: لا، الاواحدهما صامت. (بحار ‏106/25، کتاب الامامة، باب انه لا یکون امامان فی زمان واحد، حدیث 2).

5- باز در بحار از صدوق در کمال الدین به سند موثق از هشام بن سالم روایت شده که گفت: به امام صادق (ع) عرض کردم:

"آیا دو امام در یک زمان می‎توانند باشند؟ فرمود: نه، مگر اینکه یکی از آن دو ساکت و پیرو دیگری است، و آن یک گویا و ناطق است و امامت رفیق خود را به عهده دارد. و اما اینکه دو امام ناطق در یک زمان وجود داشته باشد، این گونه نیست."عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق (ع): هل تکون امامان فی وقت ؟ قال: لا،الاان یکون احدهما صامتا مأموما لصاحبه و الاخر ناطقا اماما لصاحبه. و اما ان یکون امامین ناطقین فی وقت واحد فلا.(بحارالانوار ‏106/25، باب انه لا یکون امامان فی زمان واحد، حدیث 3).

ناوبری کتاب