صفحه ۱۹۴

سخن تمام است؛ وگرنه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد نموده و انتخاب کنند. چه این انتخاب در یک مرحله باشد (با رأی گیری عمومی) یا در دو مرحله - بدین صورت که افراد هر استان و ناحیه فرد خبره ای را انتخاب کنند، آنگاه خبرگان در یک محل اجتماع کرده و فقیه واجد شرایط را به رهبری و امامت مسلمانان برگزینند - و ظاهرا شکل دوم محکم تر و متقن تر و به تشخیص حق نزدیکتر است؛ چنانچه بیان آن در جای خود خواهد آمد.

در هر صورت در عصر غیبت فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری متعین است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوی مردم. البته مخفی نماند که روند و سیاق کلمات بزرگان و اعلام در تألیفاتشان بدین گونه است که تنها راه را منحصر به نصب می‎دانند و به طور کلی به انتخاب امت توجه و التفاتی ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومین (ع) به نصب عام به ولایت منصوب شده اند و در این باره به مقبوله عمربن حنظله و روایات بسیار زیاد دیگری که در شأن علما و فقها و راویان احادیث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند: همان گونه که ائمه دوازده گانه (ع) از جانب خداوند و یا پیامبراکرم (ص) منصوب هستند و همان گونه که پیامبراکرم (ص) از جانب خداوند منصوب است، فقها نیز به نصب عام به ولایت منصوب هستند. بر این اساس همه ولایتها به خداوند منتهی می‎گردد و برای کسی که ولایت وی به خداوند منتهی نگردد ولایتی نیست، خداوند تبارک وتعالی فرمود: "ان الحکم الالله"یوسف (12)40/. وحکم تنها از آن خداوند است؛ و گاهی به این بیان این نکته را اضافه فرموده اند که وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالک الملوک خداوند تبارک و تعالی و یا کسی که از جانب او ولو با واسطه مشخص شده ملزم نمی کند، و حکومت صالح حق حکومتی است که ریشه در فطرت و وجدان انسانها داشته باشد.[و چون فطرت انسان می‎گوید: غیر از خدای متعال کسی بر دیگری حکومت و ولایت ندارد، پس باید هر ولایت و حکومتی منتهی به خدای متعال بشود.]

مرحوم نراقی - طاب ثراه - در کتاب عوائد می‎فرماید:

"و اما در غیر پیامبر و اوصیای وی بدون شک اصل بر عدم ثبوت ولایت هیچ کس بر دیگری است مگر تنها کسانی که خداوند سبحان یا پیامبراکرم (ص) یا یکی از اوصیای او، در ارتباط با کاری به کسی ولایت دهند که در این صورت وی بر کسی که بر او ولایت داده شده و در موردی که به او ولایت داده شده ولایت دارد."عوائد 185/.

ناوبری کتاب