صفحه ۱۹

"واجب است شرایط امامت بررسی شود، شرایطی که هر کس واجد آن شرایط نباشد صلاحیت رهبری و امامت را دارا نیست، و ما این شرایط را این گونه یافتیم:

1- از صلب قریش باشد (سید باشد) چرا که پیامبرخدا(ص) فرمود: "ان الامامة فیهم جامع الاصول ‏438/4، کتاب الخلافة، باب 1، حدیث 2020- امامت و رهبری در میان قریش است." 2- بالغ و ممیز باشد (مصالح و مفاسد را از یکدیگر تشخیص دهد) چرا که پیامبراکرم (ص) فرمود: "از سه دسته تکلیف برداشته شده: کودک تا به حد بلوغ برسد، دیوانه تا اینکه سلامت خود را بازیابد و..."رفع القلم عن ثلاثة : فذکر الصبی حتی یحتلم و المجنون حتی یفیق. 3- مرد باشد، بدان جهت که پیامبرخدا فرمود: "رستگار و پیروز نخواهد شد ملتی که کار آنان به دست زن سپرده شود."لایفلح قوم اسندوا امرهم الی امراءة . (مسند احمد ‏38/5) 4- مسلمان باشد، زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود: "هرگز خداوند برای کافران بر مؤمنان راهی (حاکمیتی) قرار نداده"و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. (نساء141/) و از مهم ترین و بزرگترین راهها خلافت و حاکمیت است؛ و نیز بدان جهت که فرموده: "باید اهل کتاب در مقابل مسلمانان کوچک گردند، و از آنها جزیه گرفته شود، و مشرکین غیر اهل کتاب با آنان جنگ وقتال شود تا اسلام را بپذیرند." 5- در کار خلافت دانا و پیشگام. 6- نسبت به فرایض دینی مربوط به حکومت آگاه. 7- در همه امور دارای تقوای الهی بوده باشد. 8- در جامعه آشکارا مرتکب فساد نگردد؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی فرمود: "بر نیکی و تقوی کمک دهید و بر گناه و تجاوز یاری نرسانید."و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان. (مائده 2/)... و پیامبراکرم (ص) فرمود: "هر کس عملی انجام دهد که بر اساس دستور ما نباشد کار او مردود است."من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. (جامع الاصول ‏197/1) و باز آن حضرت به ابوذر فرمود: "ای ابوذر تو(در مدیریت) فرد ضعیفی هستی بر دو نفر نیز حکومت مکن مسؤولیت مال یتیم را به عهده مگیر."یا اباذر انک ضعیف لا تأمرن علی اثنین و لا تولین مال یتیم. (جامع الاصول، ‏448/4 حدیث 2037) و باز خداوند تبارک و تعالی فرمود: "پس اگر آن کس که حق به عهده اوست کم خرد و ضعیف باشد..."فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا... . (بقره 282/) پس کسی که

ناوبری کتاب