صفحه ۱۸۱

بخش پنجم چگونگی انعقاد امامت و تعیین رهبری

1- سخنان بزرگان در چگونگی انعقاد رهبری.

2- سخنی در باب کیفیت نصب فقها در عصر غیبت و تعدد رهبری.

3- دلایل نصب عمومی فقهابه ولایت.

4- دلایل صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم.

5- ماهیت و حقیقت بیعت.

6- شانزده مسأله قابل توجه.

ناوبری کتاب