صفحه ۱۷۹

فرموده اند که در هر زمان و مکان انتخاب و تعیین رهبری الزاما بر اساس آن باید صورت پذیرد، اما تطبیق این شرایط و اصول بر افراد و تعیین و مشخص نمودن رهبر از میان سایرین به صورت مستقیم به مردم و یا خبرگان آنان واگذار شده است.

پس در این صورت تمام کسانی که ویژگیها و صفات رهبری را دارا باشند، صلاحیت امامت و رهبری را دارند؛ اما از بین آنان کسی که مردم او را طبق ضوابط مقرره شرعی انتخاب نمودند، بالفعل امام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شد.

ناوبری کتاب