صفحه ۱۷۳

نه، هرگز! امام همچون ستاره ای است که دست هر کسی به او نمی رسد و هر کسی نتواند او را بشناسد و توصیف نماید، پس چگونه اینان خود امام را انتخاب می‎کنند با اینکه عقولشان کوچکتر از آن است که چنین کاری را انجام دهند؟ آیا خیال می‎کنید امامت در غیر آل پیامبر حضرت محمد پیدا می‎شود؟... با عقول ناقص و عقاید گمراه خود مسأله امامت را هدف قرار دادند و هرچه خواستند به آن نزدیک شوند دورتر شدند... از انتخاب خدا و رسول و اهل بیت او دست برداشتند و به انتخاب خودشان قناعت کردند، در حالی که قرآن آنان را نهی نموده می‎فرماید: و خدای تو است، هر آنچه خواست خلق می‎کند و سپس آن را اختیار می‎نماید و حق چنین اختیاری برای مردم نخواهد بود، خداوند منزه است از آنچه مشرکین در مورد او می‎پندارند. و نیز فرمود: هر گاه خدا و رسول به چیزی حکم نموده و آن را اختیار نمودند، دیگر حق اختیار برای مردم نخواهد بود. پس چگونه اینان می‎توانند امام را انتخاب نمایند، در حالی که امام عالمی است که هرگز جاهل نمی شود و نگهبانی است که هیچگاه در کار خود سستی نمی کند؟...

پس وی (امام) در این هنگام معصوم است و مؤید و موفق و حمایت شده از جانب خداوند که از خطا و انحراف و لغزشها ایمنی یافته، و بدین گونه خداوند به وی مقامی ممتاز بخشیده تا حجتی باشد بر بندگان و شاهدی بر مخلوقات، و این فضل خداست که به هر که بخواهد عنایت فرماید که او دارای فضلی بزرگ و بی منتهاست. پس آیا آنان می‎توانند به چنین امامی دست یافته و آن را برگزینند و یا آنچه را برگزیده اند این صفات و ویژگیها را دار است که از وی اطاعت و پیروی نمایند؟!"اصول کافی ‏198/1، کتاب الحجة، باب نادر جامع، حدیث 1. (پیش از این در شرط عصمت روایت اول، متن این روایت ذکر گردید و قسمتی در اینجا اضافه آمده که این گونه است: پس از جمله او یمکنه اختیاره ؟!... و کیف یوصف بکله او ینعت بکنهه او یفهم شئ من امره او یوجد من یقوم مقامه و یغنی غناه، لا، کیف و انی و هو بحیث النجم من یدالمتناولین و وصف الواصفین ؟... .

2- بحارالانوار از عیون به سند خویش از حسن بن جهم روایت نموده که گفت: در مجلس مأمون هنگامی که در کنار وی امام علی بن موسی الرضا(ع) و جمعی از فقها و بزرگان علم کلام از فرقه های مختلف نشسته بودند بار یافتم، یکی از آنان امام را مورد سؤال قرار داده و گفت:

ناوبری کتاب