صفحه ۱۶۹

چنانچه در عصر غیبت این گونه است - واجب است که فقهای عادل کاردان قوی، در حد کفایت خود به نیابت از امام زمان (عجل الله فرجه) مسؤولیت اداره حکومت اسلامی را به عهده بگیرند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی به تعطیل هیچ یک از وظایف امامت راضی نیست؛ بلکه چنانچه پیش از این گفته شد: حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان از حفظ اموال اشخاص غایب و ناتوان از تصرف در اموال خویش و سایر امور حسبیه جزئی که شارع مقدس به مهمل ماندن آنها راضی نیست، به مراتب اهمیت آن بیشتر است. با اینکه فقها در آن مورد فرموده اند: در این گونه امور لازم است ولی فقیه انجام آن را به عهده بگیرد، و اگر ولی فقیه نبود عدول مؤمنین و حتی در صورت نبودن مؤمن عادل شخص فاسق نیز موظف است به انجام آن همت گمارد، و بر این اساس است که ملاحظه می‎فرمایید حکم همواره ثابت است و به ترتیب مراتب باید انجام پذیرد، و بر همین رعایت مراتب اشعار داشت خبر سلیم بن قیس از امیرالمؤمنین (ع) که فرازهایی از آن این گونه بود:

"آنچه به عنوان حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان پس از آنکه امامشان مرد یا کشته شد واجب است... این است که هیچ عملی انجام ندهند و کار جدیدی را بنیاد ننهند و دست به کاری نبرده و پا جلو نگذارند و هیچ چیزی را شروع نکنند، مگر اینکه پیش از آن برای خود پیشوایی با عفت، دانشمند، پارسا، آگاه به قضاوت و سنت که کار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب کنند... و نخستین چیزی که باید انجام دهند این است که پیشوایی که کار آنان را سروسامان دهد اختیار کنند و از وی اطاعت و پیروی نمایند اگر اختیار و انتخاب با آنان است [و امامی برای مردم معین نشده است ] و اگر انتخاب با خداوند تبارک و تعالی و پیامبرش می‎باشد [یعنی امام معین شده باشد] که خداوند آنان را از اختیار و اظهار نظر در این مسأله کفایت نموده است."کتاب سلیم بن قیس 182/.

از این روایت استفاده می‎گردد که امام معصومی که از جانب خداوند مشخص شده بر دیگران مقدم است؛ اما در صورت عدم دسترسی به امام معصوم به هر دلیلی که باشد، امامت و احکام آن معطل نمی ماند و امور و کیان مسلمانان به کفار و صهیونیست ها و طاغوتهای تجاوزگر واگذار نمی گردد، بلکه نوبت به امام منتخب از سوی امت می‎رسد؛ و واجب است طبق شرایطی که مشخص شده وی را اختیار و انتخاب کنند. و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب