صفحه ۱۵۱

نمی کند، پس به طور قطع این کلام در مقام انشاء نیست [بلکه صرفا اخباری از ساختار موجود اجتماعی آن زمان است ].

6- صحیح بخاری از جابر بن سمره روایت نموده که گفت: پیامبراکرم (ص) ضمن سخنانی فرمود:

"(پس از من) دوازده نفر امیر خواهند بود، آنگاه در دنباله آن کلمه ای فرمود که من آن را درست نشنیدم، پدرم (که در آنجا حضور داشت) گفت: حضرت فرمود: همه آنها از قریش هستند."عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبی (ص) یقول: "یکون اثنا عشر امیرا" فقال کلمة لم اسمعها، فقال ابی: انه قال: "کلهم من قریش". صحیح بخاری ‏248/4، کتاب الاحکام.

در سنن ترمذی نیز از جابر بن سمره روایت شده که گفت پیامبراکرم (ص) فرمود:

"پس از من دوازده تن امیر خواهند بود، آنگاه کلامی فرمود که من نشنیدم، از شخصی که در کنارم نشسته بود پرسیدم، آن شخص گفت: حضرت فرمود: همه آنها از قریش می‎باشند."یکون من بعدی اثنا عشر امیرا، قال: ثم تکلم بشئ لم افهمه، فسالت الذی یلینی فقال، قال: "کلهم من قریش." سنن ترمذی ‏340/3، باب 40 از کتاب الفتن، حدیث 2323.

باز در کتاب صحیح مسلم از جابر بن سمره روایت شده که جابر گفت: من به همراه پدرم بر پیامبراکرم (ص) وارد شدیم، از آن حضرت شنیدم که می‎فرمود:

"این امر پایان نخواهد پذیرفت مگر اینکه خلافت دوازده خلیفه در میان مردم به پایان رسد. آنگاه کلام دیگری فرمود که من آن را درست نشنیدم، از پدرم پرسیدم، گفت: فرمود: همه آنها از قریش هستند."ان هذا الامر لا ینقضی حتی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة، قال: ثم تکلم بکلام خفی علی قال: فقلت لابی: ما قال ؟ قال: "کلهم من قریش."

در برخی از روایات نیز همین مضمون این گونه آمده است:

"پیوسته امر مردم در گذر است، تا هنگامی که دوازده نفر بر آنان حکومت رانند."لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا.

و در روایتی دیگر اینگونه آمده است:

"پیوسته اسلام عزیز خواهد بود تا (پایان خلافت) دوازده خلیفه."لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفة .

ناوبری کتاب