صفحه ۱۴۹

جهت توجیه آن گفته است:

"مراد از این کلام حضرت، بیان کمال امامت است، (یعنی کمال امامت را بجز این خانواده کسی دارا نمی باشد.) همانند حدیث معروف "لا صلاة لجار المسجد الافی المسجد - نماز نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد" که مراد از آن نفی صحت نیست بلکه نفی کمال است. یعنی نماز کامل نیست برای همسایه مسجد مگر با ادای آن در مسجد."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ‏88/9.

اما این توجیه اساسا خلاف ظاهر است. بخصوص با توجه به کلمه "لا تصلح" که در آن شایستگی دیگران برای تصدی این مقام نفی شده است.

3- عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا(ع) درباره ویژگیهای امام روایت نموده که فرمود:

"او (امام) ازنسل پاک بتول است، در نسب وی هیچ سخنی نیست، و در حسب کسی با وی برابری نمی کند، در خانواده از قریش، در تیره از بنی هاشم، و در عترت از آل پیامبر(ص) است."و هو نسل المطهرة البتول لا مغمز فیه فی نسبت ولا یدانیه ذوحسب، فی البیت من قریش و الذروة من هاشم و العترة من آل الرسول. بحار ‏126/25، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 4.

4- و نیز ضمن روایت طارق بن شهاب از امیرالمؤمنین (ع) این گونه آمده است:

"وی (امام) در سرافرازی خانوادگی از قریش، و در شرف از هاشم است."فهو من الذروة من قریش و الشرف من هاشم. بحار ‏172/25، باب جامع فی صفات الامام، حدیث 38.

(اینها چند نمونه از روایاتی بود که در کتب شیعه درباره حسب و نسب امام روایت شده بود.)

و اما از طریق سنت روایات بسیار است، به ویژه روایاتی که در ارتباط با رد ادعای انصار در ماجرای سقیفه برای تصاحب خلافت هنگامی که می‎گفتند: "یک امیر از ما و یک امیر از شما" بدان تمسک شده، که در ادامه همین روایات متذکر می‎شویم:

5- در کتاب صحیح مسلم، از ابوهریره از پیامبراکرم (ص) روایت شده که آن حضرت فرمود:

"مردم در این کار (حکومت) پیرو قریش هستند، مسلمانان آنان پیرو مسلمانانشان و کافران آنان پیرو کافرانشان."الناس تبع القریش فی هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، کافرهم تبع لکافرهم. صحیح مسلم ‏145/3، کتاب الامارة، باب 1، حدیث 1818.

ناوبری کتاب