صفحه ۱۴۱

فصل دوازدهم: شرایط مورد اختلاف در رهبر

تاکنون هشت شرط که از نظر ما برای والی و حاکم اسلامی مورد قبول بود متذکر شدیم که عبارت بودند از:

1- عقل کافی 2- اسلام و ایمان 3- عدالت 4- علم و فقاهت 5- قدرت و حسن تدبیر 6- برکنار بودن از خصلت های ناپسند (نظیر بخل و حرص و طمع) 7- مرد بودن 8- پاکزادی.

و اکنون در ادامه بحث به بررسی شرایطی که اعتبار آنها برای حاکم اسلامی و یا قاضی مورد اختلاف است می‎پردازیم؛ و آنها شش شرط می‎باشند که عبارتند از:

1- بلوغ.

2- سلامت اعضای بدن و حواس.

3- حریت (آزاد بودن).

4- قرشیت (سید بودن).

5- عصمت (معصوم بودن از گناه و خطا).

6- منصوصیت (اعلام رهبری وی توسط پیامبر و یا ائمه معصومین (ع". که ما مجموع این شش شرط را در این فصل مورد بحث و بررسی قرار می‎دهیم.

شرط اول: بلوغ

کلمات فقها در مورد این شرط

این شرط در کتابهای فقهی شیعه در مباحث شرایط قاضی و در کتابهای علمای

ناوبری کتاب