صفحه ۱۳۱

مستدرک از دعائم از امام جعفرصادق (ع) نقل شده است که فرمود:

"زن بر مردان امامت نکند، ولی می‎تواند پیشنمازی زنان را به عهده بگیرد."لا تؤم المراءة الرجال و تصلی بالنساء. (مستدرک الوسائل ‏491/1: باب 18 از ابواب نماز جماعت، حدیث 1).

در هر صورت اولویت مورد ادعا ظاهرا صحیح به نظر می‎رسد، اما این اوویت جایز نبودن قضاوت زن برای زنان را ثابت نمی کند؛ زیرا ظاهرا زن می‎تواند پیشنمازی زنان را به عهده بگیرد؛ که باید در جایگاه خود مورد مطالعه قرار گیرد.

ناوبری کتاب