صفحه ۱۲۳

5- ترمذی در کتاب سنن به سند خویش از ابوهریره از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که آن حضرت فرمود:

"آن زمان که رهبران شما نیکانتان، و ثروتمندان شما بخشنده ترین افرادتان هستند، و کارها بین شما با مشورت حل و فصل گردد، زندگی کردن بر سطح زمین برای شما از دل خاک بهتر است. و اما آن هنگام که رهبران شما بدترینتان، و ثروتمندان شما بخیل ترینتان، و کارهای شما به دست زنانتان باشد، پس داخل خاک برای شما از سطح آن زیبنده تر است."اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحائکم و امورکم شوری بینکم فظهر الارض خیرلکم من بطنها، و اذا کانت امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلائکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها.(سنن ترمذی ‏361/3، ابواب الفتن باب 64، حدیث 2368).

6 - همین روایت در تحف العقول نیز از پیامبراکرم (ص) روایت شده است.تحف العقول 36/. امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می‎فرماید:

"از مشاوره با زنان بپرهیز، زیرا نظر آنان ناقص و تصمیمشان ناپایدار است، و از طریق حجاب مشاهده آنان را بپوشان؛ چرا که حجاب آنها را سالمتر و پاکتر نگاه می‎دارد. خارج شدن و بیرون رفتن آنها [از منزل ] بدتر از این نیست که افراد غیر مطمئن را در بین آنان راه دهی، اگر بتوانی بجز تو کسی را نشناسد این کار را بکن. به زن بیش از حد توان وی بار مسؤولیت منه، زیرا زن شاخه گل است نه قهرمان؛ برای احترامش حدی نگه دار، و او را به طمع مینداز که برای دیگران شفاعت کند."و ایاک و مشاورة النساء فان رأیهن الی افن و عزمهن الی وهن و اکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن فان شدة الحجاب ابقی علیهن و لیس خروجهن بأشد من ادخالک من لا یوثق به علیهن، و ان استطعت ان لا یعرفن فافعل، و لا تملک المراءة من امرها ما جاوزنفسها فان المراءة ریحانة و لیست بقهرمانة، و لا تعد بکرامتها نفسها و لا تطمعها فی ان تشفع بغیرها. (لغیرها خ.ل.). (نهج البلاغه، فیض 938/، لح 405/، نامه 31).

مضمون این روایت با کمی تفاوت در کافی به سند خویش از عمروبن ابی المقدام از امام باقر(ع) و نیز از عبدالرحمن بن کثیر به نقل از امام صادق (ع) از نامه امام علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) و نیز از "اصبغ بن نباتة" در نامه آن حضرت (ع) به فرزندش محمد حنفیه نقل شده است و نیز صدوق در باب نوادر آخر کتاب الفقیه از آن حضرت ضمن نامه به محمد حنفیه این روایت را نقل کرده است، مراجعه

ناوبری کتاب