صفحه ۱۲۰

از این آیه استفاده می‎گردد که ضرورت پوشش و حجاب در مورد خانواده و همسران پیامبر(ص) مورد تأکید بیشتری است، و این نکته ای است شایان توجه.

روایات مورد استناد در این شرط

روایاتی که می‎توان به آنها درباره این شرط استناد نمود از طرق فریقین بسیار زیاد است. گرچه در دلالت برخی از آنها بر موضوع، اشکال است:

1- در کتاب صحیح بخاری به سند خویش از "ابی بکره" روایت شده که گفت:

"من زمانی نسبت به اصحاب جمل در شک بودم که آیا حق با آنان است و باید به همراه آنان به جنگ بروم یا نه، در آن هنگام خداوند مرا به وسیله کلامی از پیامبراکرم سود رساند (ص)و از افتادن در دام فتنه رهایی بخشید. زمانی که به آن حضرت خبر رسید دختر کسری حکومت اهل فارس را بر عهده دارد فرمود: "لن یفلح قوم ولو امرهم امراءة - هرگز رستگار و پیروز نخواهد شد قومی که زنی را به حکومت خویش انتخاب کنند."صحیح بخاری ‏90/3 کتاب المغازی، باب کتاب النبی (ص) الی کسری و قیصر.

نظیر همین روایت را سنن نسائی از ابی بکره سنن نسائی ‏227/8، کتاب آداب القضاة، باب النهی عن استعمال النساء فی الحکم. نقل نموده، همچنین ترمذی به نقل از ابی بکره گفته: "این روایت صحیحی است."سنن ترمذی ‏360/3، ابواب الفتن، باب 64، حدیث 2365. و نیز احمد در مسند خویش از ابی بکره بدین صورت نقل نموده: "لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امراءة ."مسند احمد ‏38/5. و نیز به همین صورت با حذف سند، تحف العقول از پیامبراکرم (ص) نقل نموده تحت العقول 35/. و در نهایه ابن اثیر آمده: "ما افلح قوم قیمهم امراءة ." و در حاشیه همان کتاب از اللسان و الهروی آمده: "ما افلح قوم قیمتهم امراءة ."نهایه ابن اثیر ‏135/4. و در خلاف نیز آمده است: "لا یفلح قوم ولیتهم امراءة ."خلاف ‏311/3.

ناوبری کتاب