صفحه ۱۱۹

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‎فرمایند:

"این دو صفت برای زن بدان جهت در آیه ذکر گردیده که زن درست بر عکس مرد، در طبیعت خویش عاطفه اش قوی و در تعقل ضعیف است؛ و از روشن ترین نمودهای قوت عاطفه زن و ضعف تعقل وی علاقه شدید زن به زیور و زینت و ضعف وی در تقریر برهان که بیانگر قدرت تعقل است می‎باشد."المیزان ‏90/18، چاپ دیگر ‏93/18.

حال با توجه به اینکه در تمام شعب و اقسام حکومت و رهبری که قضاوت یکی از آنهاست به قدرت تعقل و تفکر و تفوق در اثبات حق به شدت نیاز می‎باشد، لذا از این آیه چنانچه روشن است به عنوان مؤید می‎توان استفاده نمود.

4- و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی احزاب (33)33/. و شما [همسران پیامبر(ص)] در خانه های خود بمانید و همانند جاهلیت نخستین در خارج از منزل به خودنمایی نپردازید.

در ارتباط با آیه فوق این مطلب، مشخص و مسلم است که اگر زن مقام حکومت و یا قضاوت را عهده دار گردد لوازم شغلی وی ایجاب می‎کند که از منزل خارج شده و با مردان اختلاط و برخورد داشته باشد و در این مورد به طور طبیعی صدای وی را مردان نامحرم می‎شنوند و لوازم دیگری که مطابق با شؤون زن نیست؛ و اصحاب پیامبر(ص) عایشه را پس از شرکت در جنگ جمل با استناد به همین آیه - آن گونه که در کتابهای تاریخ آمده - مورد سرزنش و انتقاد قرار دادند.

این آیه به خوبی می‎تواند در شرط مورد بحث به عنوان مؤید مورد استناد قرار گیرد، مگر اینکه بگوییم طرف سخن در این آیه فقط زنان پیامبر(ص) قرار دارند و در ارتباط با سایر زنان نمی توان به آن استناد کرد. و مؤید این نظر، آیه دیگری است که به صراحت زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داده و می‎فرماید:

"یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول"احزاب (33)32/.

ای زنان پیامبر، شما هرگز همانند سایر زنان نیستید. اگر پرهیزگار هستید، پس با صدای نرم سخن مگویید.

ناوبری کتاب