صفحه ۹۹۹

پیوست شماره 106:

محور مطالب پیش از ملاقات با مسئولین روزنامه ها که توسط معظم له یادداشت شده بود که بیانگر بخشی از دیدگاههای ایشان می‎باشد.

1 - تشکر و تقدیر از مدیران و متصدیان روزنامه ها و جرائد و نویسندگان که موجب رشد و تحکیم فرهنگ جامعه می‎باشند.

2 - رشد و تعالی انسانها به رشد و تکامل در ایدئولوژی و فرهنگ و اخلاق آنان است، و زیربنای همه شئون انسان اندیشه و فرهنگ اوست نه اقتصاد و شکم.

3 - نویسندگان محترم تحت تاثیر جوهای کاذب تند قرار نگیرند، بلکه جوهای کاذب را بشکنند و واقعیتهای جامعه را درک و منعکس کنند.

4 - همیشه سعی کنند به ملت و به دولت خط صحیح اسلامی را ارائه کنند نه اینکه ثناگوی مبتذل یا تضعیف کننده و انتقام جو باشند.

5 - برخورد روزنامه ها و نمایندگان مجلس و ارگانها با یکدیگر و با دولت و مسئولین برخورد صحیح و به منظور اصلاح باشد نه انتقام جویی و خرد کردن طرف.

6 - در اسلام به آبرو و حیثیت اشخاص زیاد اهمیت داده شده، افشاگریها و پخش اعلامیه های راست یا دروغ مونتاژ از گناهان بزرگ است و ضرر آن برای جامعه زیاد است، نیروها را منزوی و اطمینانها را برطرف و موجب سقوط ارگانها و کشور می‎شود (و ان اربی الربا عرض الرجل المسلم) و انتقاد باید برای ساختن و اصلاح طرف و تذکر به او باشد نه خردکردن و ترور شخصیت.

7 - روزنامه ها وسعت نظر پیدا کنند و اجازه دهند افکار و اندیشه های مختلف پخش شود تا احساس انحصارطلبی و تحمیل عقائد در کار نباشد.

8 - در شرایط فعلی کشور روی مبارزه منفی با دشمنان و احتراز از لوکس گرایی و مصرف گرائی و اسراف و ریخت و پاش اصرار و قلم فرسایی شود.

9 - در درجه اول در ادارات و ارگانها و سپاه باید از ریخت و پاشها جلوگیری شود.

10 - به طور کلی باید خط مستقیم را طی نمود و از افراط و تفریط پرهیز نمود (الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطی هی الجاده).

11 - مثلا در امر به معروف و مبارزه با فساد و فحشا نه سستی و نه تندروی، زیرا

ناوبری کتاب