صفحه ۹۹۷

پیوست شماره 105:

یادداشت معظم له برای ملاقات با استانداران سراسر کشور

1 - تشکر و تقدیر از استانداران و تبریک

2 - به شهرهای کوچک و روستاها بیشتر مسافرت شود و با مردم تماس گرفته شود.

3 - به ادارات مختلف بیشتر سر زده شود بدون اطلاع قبلی.

4 - در امور جزئی نخواهند به مرکز و مقامات مراجعه کنند و قاطعیت به خرج بدهند.

5 - نصب و عزل ها بر حسب لیاقت و شرایط محل انجام شود نه روابط شخصی و گروهی

6 - کمکها و امکانات رفاهی و عمرانی و بهداشتی و فرهنگی حتی المقدور به طرف روستاها و مراکز تولید متوجه شود.

7 - تضاد موجود بین جنگلبانی و حفظ مراتع با کشاورزان و دامداران حتی المقدور برطرف شود.

8 - بی طرفی خود را در انتخابات آینده و مقدمات آن حفظ کنند و مردم را آزاد بگذارند و مجری خط خاصی نباشند.

9 - بالاخره سرمایه شما و اسلام مردم می‎باشند، سعی کنید رضایت آنان را حتی المقدور تحصیل کنید.

10 - مسئله جنگ با وضع فعلی باید در راس مسائل قرار گیرد و بیش از شعار به نیرو و امکانات توجه شود.

نهج البلاغه، نامه مالک : ص 93 واشعر قلبک الرحمه للرعیه

ص 96 ولیکن ابعد رعیتک منک

ص 98 والصق باهل الورع والصدق

ص 105 ثم انظر فی امور عمالک

ص 112 و اجعل لذوی الحاجات منک قسما

ص 114 واما بعد فلا تطو لن احتجابک

ناوبری کتاب