صفحه ۹۹۵

مخالفین است و موجب تحریک اقشار خوب هم می‎شود، باید با حکمت و موعظه حسنه با آنان برخورد نمود.

10 - بطور کلی در اختلافات سعی کنید بی طرفی خود را حفظ کنید و در کانال قشر خاص نیفتید.

11 - لازم است برای اداره دانشگا هها و دانشکده ها اشخاص خوش سابقه مدیر و مدبر و مقبول نزد عموم انتخاب شود.

12 - بالاخره در هر محیطی واقعیتهای موجود ملحوظ گردد و با لحاظ آنها تصمیم گرفته شود.

ناوبری کتاب